កម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងថ្មី និងមិនមានអ្នកជាស្បះស្បើយបន្ថែម ពីវីរុសកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា

https://youtu.be/ZQHAHWQpowU