នាទីយល់ដឹង ៖ ហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកប្រើប្រព័ន្ធខ្នាតខុសពីគេឯង?

នាទីយល់ដឹង ៖ ហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកប្រើប្រព័ន្ធខ្នាតខុសពីគេឯង?
អានដោយ ៖ លោកស្រី ហ៊ុល កុលធីតា
រៀបចំជាផ្ទាំងវីដេអូ ៖ លោក អេង លីដា
ដឹកនាំផលិតដោយ ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា