បទ ៖ ជំនន់ទឹកភ្លៀងមិនទៀងរដូវ (លំនាំបទ រៃយំ)

បទ ៖ ជំនន់ទឹកភ្លៀងមិនទៀងរដូវ (លំនាំបទ រៃយំ)
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
ផលិតវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី និង លោក សាន សុធា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា