ក្រសួងកសិកម្ម បង្ហាញពីលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៤២ រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម និងព្រៃឈើអាស៊ាន កិច្ចប្រជុំលើកទី២០ រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មអាស៊ានបូកបី កិច្ចប្រជុំលើកទី៦ រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មអាស៊ាន ឥណ្ឌា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០