ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិត ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ (លើកទី៣៥)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០