អត្ថាធិប្បាយ ៖ប្រជាជនកម្ពុជាសម្តែងក្តីសប្បាយរីករាយ ថ្ងៃខួប ២៩ ឆ្នាំ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

អត្ថាធិប្បាយ ៖ប្រជាជនកម្ពុជាសម្តែងក្តីសប្បាយរីករាយ ថ្ងៃខួប ២៩ ឆ្នាំ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស