រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឱ្យពន្យារពេលអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធន រយៈពេល១ឆ្នាំទៀត រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២១

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត