ឯកឧត្តម ងី តាយី អញ្ជើញជាអធិបតី សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “កាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃច្បាប់សារពើពន្ធ” សម្រាប់សហគ្រាសជាប់ពន្ធ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ងី តាយី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “កាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃច្បាប់សារពើពន្ធ” សម្រាប់សហគ្រាសជាប់ពន្ធ ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងសហគ្រាសជាប់ពន្ធចំនួនប្រមាណ ១៥០នាក់ នៅសណ្ឋាគារឌីវីតភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី