ក្រសួងអប់រំ អនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ សេវារថយន្តដឹកសិស្ស សេវាបណ្ណាល័យ សកម្មភាពអប់រំកាយ-កីឡា និងសេវាអាហារដ្ឋាន

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត