(វីដេអូ)៖ មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ បើកសន្និសីទរោគកុមារលើកទី២ ស្ដីពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តគ្លីនិក ក្នុងការថែទាំព្យាបាលទារក និងកុមារ