បទ ៖ ជួយគ្នាក្នុងគ្រាទុក្ខភ័យ (លំនាំបទ ជញ្ជីងស្នេហា)

បទ ៖ ជួយគ្នាក្នុងគ្រាទុក្ខភ័យ (លំនាំបទ ជញ្ជីងស្នេហា)
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ម៉ិល ស៊ីដេត
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

គ្រប់គ្រងការផលិតដោយ ៖ លោកជំទាវ ឈឹម ពៅសុកានឌី
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ជា វិចិត្រ និង លោក យន់ ប៊ុនទៀង
ផលិតវីដេអូ ៖ ប៊ុនណា+គីមសេង+នេត
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន