បទ៖ ដើម្បីកម្ពុជាផុតគ្រោះ

បទ៖ ដើម្បីកម្ពុជាផុតគ្រោះ

ទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក គិន កក្កដា

បច្ចេកទេសតន្ត្រីដោយ៖ លោក សុធី ឡយ

ច្រៀងដោយ៖ លោក ឌៀប សិដ្ឋសុធា

លំនាំបទ៖ ហោមរោង និង កន្សែងក្រហម