(វីដេអូ)៖ ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា បានរៀបចំសន្និសីទ ស្ដីពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងកុមារ