(វីដេអូ)៖ គណៈកម្មាការទី៧នៃព្រឹទ្ធសភា បានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យស្វែងយល់សកម្មភាព លទ្ធផលការងារធម្មការ និងសាសនា