(វីដេអូ)៖ ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ ចុះចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ៣៥០គ្រួសារ ក្នុងស្រុកប្រាសាទសំបូរ