មនុស្សស្លាប់កើនដល់ ១០៥នាក់ និង២៧នាក់បាត់ខ្លួន ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់និងបាក់ដីនៅវៀតណាម

https://youtu.be/KC5s9peqdsk