ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក សម្រាប់ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០