អ្នកស្រី ឡាយ ហ៊ុនគី (ហៅ ត្រឹង ងា) ទទួលបានសញ្ញាបត្រកិត្តិបណ្ឌិត ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–