បទ៖ ជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាក្រ

បទ៖ ជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាក្រ

រៀបរៀងដោយ៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ហេង

ច្រៀងដោយ៖ អាដាម

បច្ចេកទេសតន្ត្រីដោយ៖ ម៉ែន សាខន

លំនាំបទ៖ លំអងធ្នង់