រឿងកម្សាន្ត ៖ កាត់សក់ម៉ូយដុំ

– រឿងកម្សាន្ត ៖ កាត់សក់ម៉ូយដុំ
– រៀបរៀងសាច់រឿងដោយ ៖ លោក ស៊ុំ សំអាន
– គ្រប់គ្រងការផលិត ៖ លោកជំទាវ ឈឹមពៅ សុកាន់ឌី អគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិ
– ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
– សម្តែងដោយ ៖ ក្រុមមន្ត្រីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
– ថតដោយ ៖ លោកស្រី អ៊ុក វ៉ាន់នឿន និង លោកស្រី អ៊ុង គឹមហ៊ន
– រៀបចំផ្ទាំងរឿង ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
– រៀបចំជាវីដេអូ ៖ លោក អេង លីដា
– ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា