ភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់ច្រើន ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០