អភិបាលខេត្តកំពត សួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ និងពិនិត្យស្ថានភាពទឹកព្រែកកំពង់បាយ