បទយកការណ៍ស្តីពី«ការត្រៀមប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំ២០២០»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា