ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០