បទយកការណ៍៖ ការចិញ្ចឹមសត្វ ជាច្រកចេញមួយពីភាពក្រីក្រ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ —