សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ក្នុងភូមិសាស្រ្ដខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត