ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–