កម្ពុជាមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយ ថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០