ទិដ្ឋភាពខ្លះៗ នៃរាជធានីភ្នំពេញ ថតពីលើអាកាស នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ —

រូបថត៖ AKP