ដំណឹងល្អ! កម្ពុជាមានករណីជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់ ថ្មី ខណៈពុំមានករណីឆ្លងថ្មី គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–