ក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត