រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះ និងជម្លៀសជនរងគ្រោះពីជំនន់ទឹកភ្លៀង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ —

រូបថត៖ AKP