ទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជា បញ្ជាក់ថា មិនមានការិយាល័យ FBI នៅកម្ពុជាទេ

https://youtu.be/idlHJVGvS-E