រដ្ឋបាលថៃចេញក្រិត្យបន្ទាន់ហាមឃាត់បាតុកម្មនិងសាប្រឆាំងលើបណ្ដាញសង្គម