កម្មវិធីអាហារពិភពលោកអំពាវនាវរកលុយ ៦,៧ពាន់លានដុល្លាដើម្បីបញ្ជៀសការអត់ឃ្លាន