ព្យុះទី១៧ឈ្មោះសូឌែល នឹងមកដល់ភាគខាងត្បូវវៀតណាម មានឥទ្ធិពលធ្វើឱ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧-១៩តុលា

https://youtu.be/hgDnPMY_oPI