លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី តទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាស្វែងយល់នូវវីដេអូរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ស្តីពី « ប្រជាជនកម្ពុជា អរគុណសន្តិភាព!​ »

លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី តទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាស្វែងយល់នូវវីដេអូរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ស្តីពី « ប្រជាជនកម្ពុជា អរគុណសន្តិភាព!​ »