សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ របស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០