កម្ពុជាមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ទេ អស់រយៈពេល៤ថ្ងៃជាប់គ្នា ធ្វើឱ្យករណីសរុបនៅ ២៨៣ ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–