(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ អញ្ជើញក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងបំពាក់អាវផាយ ជូនដល់អតីតសិស្ស នៃសាលាភូមិន្តក្រឡាបញ្ជី