បទយកការណ៍ស្ដីពី «កម្ចាត់ជម្រកមូសខ្លា អាចការពារលោកអ្នកពីជំងឺគ្រុនឈាម និងគ្រុនឈីក»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រី សន សាវិន