សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង ស្តីពីការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នយានយន្តដឹកទំនិញធុនធំដែលចរាចរណ៍លើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ៣១៣

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង ស្តីពីការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នយានយន្តដឹកទំនិញធុនធំដែលចរាចរណ៍លើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ៣១៣