ក្រសួងកសិកម្មណែនាំពីការចូលរួមសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងកិច្ចអន្តរាគមន៍ស្ដារការខូចខាតឡើងវិញនៃផលលិតកម្មកសិកម្ម

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត