រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺជូនដំណឹងស្ដីពីការបាក់ទំនប់ចំការតែនៅលើខ្នងភ្នំគិរីរម្យ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត