បទ ៖ មិនអស់អាល័យ (មរតកដើម)

បទ ៖ មិនអស់អាល័យ (មរតកដើម)
ច្រៀងជាថ្មីដោយ ៖ លោក ម៉ិល ស៊ីដេត
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ជាង សារ៉ាត
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី និង លោក សាន សុធា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា