ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ឱ្យចូលរួមសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោក ចេម ហួត