អត្ថាធិប្បាយ៖ បេសកកម្មដ៏មានសារសំខាន់ ក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជន

អត្ថាធិប្បាយ៖ បេសកកម្មដ៏មានសារសំខាន់ ក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជន