សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​ពាក់ព័ន្ទកូដកម្មកម្មករនិយោជិកស៊ីនទ្រី