រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់