រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តអំពាវនាវដល់កម្មករទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនស៉ិនទ្រីចូលធ្វើការឡើងវិញ ហើយកុំបន្តធ្វើកូដកម្មខុសច្បាប់ ដែលនាំឱ្យបាត់បង់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នានាដែលច្បាប់បានកំណត់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ដោយ​លោក​ ហុក​ សុខរិន​